انتخاب تخمهاي خاكستري بهتر است ؟

بهتر است ميگوهاي با تخمهاي خاكستري يا اين كه سياه رنگ انتخاب كنيد و نه نارنجي رنگ . اين تخمها در ۳-۲ روز تفريخ مي‌شوند و اطمينان حاصل ميگردد كه تانك لارو ، محتوي لاروهاي همسال خواهد بـود ، همـجـنس خـواري نـيز كاهش يافته و در فيض عمليات تغذيه تسهيل ميشود . هنگام ورود به تفريخگاه مادههاي تخمدار را مي بايست با قرار دادن در آب شيرين تهويه شده كه محتوي ۰/۲-۰/۵ p .p .m مس يا ۱۵-۲۰ p .p .m فورماليس هست به برهه زماني ۳۰ دقيقه به راه قرنطينهاي ضد عفوني كرد . بعد مادهها به تانك لارو منتقل ميشوند . مادهها ميتوانند از غذاي قضيه استفاده پست لاروها تغذيه كنند البته بايد مواظب بود كه از خوراك اشباع نشوند چون كه سود اين كار حاجتمند شدن كيفيت آب براي لاروهاي نو تفريخ گرديده مي‌باشد . غالب مادههاي تخمدار در تمام مدت ۳-۲ روز اوليه تفريخ تخمها ، تغذيه نمي‌كنند . 
بضاعت تفريخ تخم در آب شادي خوبتر مي باشد تا در آب شيرين ، در برخي از تفريخگاهها براي سهولت كار به تخمها در آب شيرين زمان تفريخ عرضه ميكنند . پس از تفرييخ شوري را ارتقاء ميدهند . در جاهاي ديگر مادهها را در آب لب شور ۰%۵ قرار عر . ماده هاي تخمدار در پيش‌رو شوك انتقال ناگهاني به شوري عمده ، مقاومت مي كنندو ميتوان آن‌ها را آن گاه از ضد عفوني شدن مستقيماً به تانكهاي لارو با آب شور رشد لاروها (۰%۱۲) منتقل كرد . 
محفظه 
زيسست لاروها كه مشتمل بر مورد ها ذيل است الف 
) شوري بعضي از تفريخگاهها همواره با بزرگتر شدن لاروها شوري را كاهش ميدهند . ما پيشنهاد ميكنيم شوري پرورشي ۰%۱۲ تا مدت دگرديسي باقي نگهداشته شود . 
ب 
) مرتبه حرارت در يك دامنه حرارت گزينش ، با ارتقا مرتبه حرارت ، لارو سريعتر رويش و پوست اندازي مي‌نمايد . دامنه رتبه حرارت مناسب ۳۱-۲۶ درجه سانتيگراد هست . در حرارت زير ۲۶-۲۴ جايگاه سانتيگراد لارو به خير و خوبي پرورش نخواهد كرد . همين طور جايگاه حرارت بالاي ۳۳ رتبه سانتيگراد معمولاً مهلك مي‌باشد . از تغييرات ناگهاني در درجه حرارت آب بايستي جلوگيري كرد، چون كه ممكن مي‌باشد موجب شوك و مرگ و مير شود . 
ج 
) اكسيژن محلول اكسيژن در آب رشد لارو مي بايست در حد قابليت و امكان نزديك به نقطه اشباع نگهداشته شود . سيستم هوادهي صرفا بايد به مدتهاي كوتاه ( مثلاً براي معاينه لاروها) خاموش گردد . 
راجع‌به 
) نور قرار به دست آوردن در معرض روشنايي مستقيم ، احتمالاً براي لاروها مضر مي‌باشد . به ويژه در سيستم پرورشي با ” آب زلال ” به هر حال لازم مي‌باشد كه تا حدي به تانك لارو نور رسد . اين روشنايي مي بايست نور و روشنايي آفتاب يا نوري با به عبارتي كيفيت طيفي باشد . به همين باعث پيشنهاد مي‌گردد كه ۹۰% سطح تانك پوشيده شود . 
هـ) 
بهداشت خوبتر هست كه هيچگاه از وسايل دستي براي بيش از يك تانك استعمال نشود . بنابراين هر تانك بايد براي خود دارنده تور ، لوله هاي سيفون ، فيلترهاي يدكي و غيره باشد . آب نبايد هيچگاه از يك تانك به تانك ديگر منتقل شود . تانكهاي لارو بايد مدام با نيروي ثقل يا اين كه سيفون به خير زهكشي شوند . بعضا از تفريخگاهها تمام وسايلشان را در محلول پرمنگنات پتاسيم در PH=3 ميان هر چرخه رشد لارو ضدعفوني مي‌كنند . 
تغذيه 
لاروها تفريخگاههاي 
متعدد ، گونه هاي متعدد غذاها را به كار ميبرند كه مهمترين آن‌ها عبارتند از : ناپلي ( نوزاد ) ميگوي آب شور ، تخمهاي ماهي ، گوشت اسكوئيد ، آرتمياي بالغ يخ زده ، آرتمياي بالغ خرد شده ، گوشت ماهي ، فرني تخم مرغ ، كرمها و غذاهاي تركيبي عمده لاروهاي ميگوي آب شيــرين در او‌لين روز زندگي ( روز تفريــخ ) تغذيه نميكنند . در هر حالا برخي از آنها تغذيه مي كنند و خوب تر مي‌باشد كه مقداري B .S .N (نوزاد دشوار پوستان كوچك ) در او‌لين روز هم تهيه و تنظيم شود . از آن پس تا روز پنجم روزي دو توشه در صبح و شام B .S .N داده ميگردد . 
برداشت 
و حفظ پست لاروها در كار ، بيشترين سازگاري جانوران با آب شيرين ، در تانك لارو حاصل مي شود . وقتي كه اكثريت لاروها دگرديسي يافته اند ( دست‌كم در روز ۲۸ ) تانكها را بايستي برگرداند تا تراز حدود ۳۵cm تخليه شوند و به تدريج با آب شيرين در طي برهه زماني دوران ۳-۲ ساعت مالامال گردند . هوادهي هم نظير مدام مي بايست در طي كار لبريز كردن ادامه يابد . بعد لاروها را ميتوان برداشت و منتقل كرد يا تانكهاي لارو را ميتوان تا ۷۰cm ببا آب شيرين مجدداً لبريز كرد تا جانوران در آن محافظت شوند . شايسته ترين راه و روش برداشت پست لاروها از تانكهاي لارو كاهش تراز آب و به كارگيري از تورهاي مخروطي (ساچوك) مي‌باشد . 
انتقال 
لاروها تانكهاي انتقال ماهي كه سيستم سرمادهي و هوادهي دارا هستند ، براي انتقال لارو ميگوي آب شيرين از تانكهاي مراقبت تفريخگاه به محل استخر مناسبند اما اين تانكها به ندرت در دسترس يا اين كه قابل تهيهاند . براي حمل در فاصلههاي تا يك ساعت به محل استخر ميتوان از ظروف هوا دهي گرديده استعمال كرد . ظرف آشغال صد ليتري محتوي ۴۰ ليتر آب ، ۳۰۰۰۰ پست لارو را نگه ميدارد . در بين ظروف بايستي جدارههايي براي خودداري از حركات دوچندان آب در طي انتقال جا سازي شود . براي مسافتهاي طولاني تر ميتوان تكنيك مشابه تكنيك رايج براي انتقال ماهيهاي آكواريومي را به فعاليت برد، يعني انتقال در كيسههاي پلاستيكي محتوي آب و هوا يا اين كه اكسيژن كه اندازه انتقال ۲۵۰- ۱۲۵ پست لارو در ليتر عملي هست . 
نيازمنديهاي 
محل تفريخگاه آب 
تأسيس تفريخگاه ميگوي آب شيرين معمولاً نياز به يك مكان ساحلي دارد، هر يك‌سري كه راههاي ديگري نيز وجود دارااست . آب شيرين فراواني هم مي بايست در دسترس باشد . شايسته ترين محل از جهت ذخيره آب كه اهميت مختص فني داراست جايي هست كه با حفر چاه از اعماق گوناگون ، هم آب شيرين و هم آب شادي از ذيل زمين به دست آيد . 
چندين از تفريخگاههاي معروف ميگوي آب شيرين ، آب شادي را از چاههاي حفر شده در سنگهـاي مرجاني كه به طور ارگانيك در ذيل محلشان واقع مي باشد ، استعمال ميكنند كه به حيث مي رسد يك مبداء فارغ از آلودگي را مهيا ميسازد . در‌صورتي‌كه چنين محلي در دسترس نباشد، بايد جايي را انتخاب كرد كه مستقيماً به حاشيه دريا شني دسترسي داشته باشد . اين ساحل مي بايست در اندازههاي متفاوت شن ادغام داشته باشد . بهترين موقعيت براي تأمين آب شيرين تفريخگاه ، منابع تحت زميني مي‌باشد . آب لوله كشي نيز كه داراي هواي دوچندان است ، معمولاً مناسب مي باشد و مي بايست حدود ۴۸-۲۴ ساعت قبلي از استفاده ، براي آزاد شدن كلر ، دست نخورده باقي بماند آب چاه هم بايستي هوادهي شود و با روش روان كردن آبشاري ، اندازه اكسيژن محلول در آب به حد يا اين كه نزديك به اشباع رسد . 
بخش اعظمي از تفريخگاههاي ميگوي آب شيرين ، نيز براي تأمين آب شيرين و هم آب شور از منابع سطحي ، به كارگيري ميكنند، ولي اين عمل ، توصيه شدني نمي‌باشد . اين تفريخگاهها آب دريا را از يك موج شكن غير قابل تطبيق در دريا يا يك سيستم شناور قابل تطبيــق استنشاق مي كنند . يك توري درشت براي خودداري از ورود گياهان و جانوران تبارك واجب مي باشد . آب شـيرين نـيز اغـلب بـا نيروي ثقل يا اين كه پمپ از منابع سطحي همچون رودخانهها يا اين كه نهرهاي آب پاشي تأمين مي‌شود . اين عمل تفريخگاه را در معرض تغييرات شديد كيفيت آب و خصوصاً تركيبات آب از لحاظ مواد شيميايي كشاورزي قرار مي‌دهد . شوري آب خورها هم بطور روزانه و نيز به طور فصلي متغير مي‌باشد . در صورتيكه آب شيرين از دريا يا اين كه از صنعت هاي سطحي كشيده شـود، بعـضي از انواع تـصفيه ضـروري مـيگردد كه مـعمولاً شامـل برخي از انواع غربال شني سنگريزهاي مي‌باشد . به علت خلل ها فوقالعاده و مخاطرات احتمالي ، دانشمندان جاي سازي تفريخگاههاي ميگوي آب شيرين را در مناطقي كه صرفا منابع آب سطحي در دسترس است ، توصيه نمي‌كنند . به هر اكنون تجربه نشان مي‌دهد كه اين قضيه مانع توسعه چنين تفريخگاههايي نخواهد شد . تعيين دستكم نيازمنديها بايستي در طي نظارت محل بر روي نقشه آبخيز و تجزيه آب خصوصاً براي آفتكشها چهره گيرد . 
آب شيرين و آب درياي مسئله استفاده براي مقاصد تفريخگاهي هر دو مي بايست داراي PH در دامنه تغييرات ۷ – ۸/۵ باشند و مرتبه حرارت هم بايد تا حد امكان به دامنه مناسب (۳۰-۲۸) سكو سانتيگراد محدود باشد . سولفيد هيدروژن نبايد وجود داشته باشد ، در صورتي‌كه از آب لوله كشي به كار گيري مي گردد مي بايست كلر آن به وسيله هوادهي بيرون گردد . پست لاروهاي كوچك از بعضي از گونههاي ميگوهاي دريايي در پيش‌رو نيتريت و نيترات آلرژي بيشتري دارند، هم بر حسب مسموميت وخيم و نيز مزمن ( دو‌مين موجب پرورش و بضاعت كمتر ميگردد) . به طور آزمايشي ما سفارش ميكنيم كه ميزان نيتريت و نيترات آب محل ورود تفريخگاه نبايد بيش از P .P .m 0 .1 (No2-N) و P .P .m20(NO3-N) باشد . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۶:۱۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

فاكتورهاي اصلي آب در پرورش ماهي

فاكتورهاي 
اصلي آب در پرورش ماهي (دي اكسيد كربن محلول، PH، قليائيت، سختي ) 
موقعيت فيزيكي و شيميايي محيطي كه ماهي در آن زندگي مي كند تاثير بيشتر اي بر روي رويش و مقاومت آن همانند بقيه آبزيان در برابر بيماريهاي عفوني، يورش انگلها، سرعت و كيفيت رشد ماهي، بازدهي و سعي پرورش ماهي داراست . شناختن همگي كارداران محيطي و در دست گرفتن مقدار با صرفه اين فاكتورها به بدست آوردن ماهيان با پرورش و سالمي خوب ياري مي كند . در مقاله حاضر كارايي بر اين مي‌باشد تا شناخت هرچه بيشتري با مفاهيم اكثر فاكتورها و عوامل با اهميت آب كه در كميت و كيفيت رشد ماهي تاثير گذار هست مسئله مشاجره و آناليز قرار گيرد . 
دي 
اكسيد كربن و PH تمام آبهاي طبيعي دارنده پاره اي دي اكسيد كربن ميباشند . آب خالص به طور نا محسوس هادي جريان الكتريكي است . در بيشتر موارد آب به عنوان يك ادغام غير يونيزه (غير غابل تفكيك به يون هاي مثبت و منفي) شناخته گرديده مي باشد . PHآب خالص برابر با 7 يعني محيط خنثي مي‌باشد . PH آبهاي طبيعي كه در رشد ماهي استفاده مي شود به عارضه ها گوناگون ممكن ميباشد پاره اي اسيدي يا اين كه مقداري قليايي باشد . آبهاي نسبتاً قليايي بخش اعظم از آبهاي اسيدي براي رشد ماهي مطلوب مي باشد . آبي رنگ كه دامنه تغييرات PH آن از طلوع تا غروب آفتاب در ميان 5/6 تا 9 باشد منجر رشد با صرفه و پرسرعت ماهي مي شود . درصورتي كه چهCo2 زياد محلول در آب مي باشد ولي در اتمسفر قسمتي از كوچكي بحساب مي آيد . كمتر از 1% دي اكسيد كربن در آب به صورت اسيد كربنيك مي باشد و اين اجزاء به مشقت از نيز تفكيك مي شوند . 
H2o 
+ co2 = H2co3 H2co3 
= (H+) + (Co3 - -) در آب خالص در دماي 25 درجه سانتي گراد غلظت كل دي اكسيد كربن حدود mg/lit 48 مي باشد . در غلظتهاي بالاي co2، PH كاهش مي يابد . در غلظت دي اكسيد كربني معادل mg/lit 30، PHحدود 8/4 مي باشد . دي اكسيد كربن نبايد سبب كاهش PH به پايين 5/4 شود . 
PH استخرهاي پرورش ماهي بدليل فتوسنتز و تنفس در طي روز معمولا متغير مي‌باشد . از آنجا كه بعد از غروب خورشيد فتوسنتز متوقف مي شود و هم اينكه همگي گياهان و جانوران جانور در استخر پرورش ماهي مصرف كننده اكسيژن ميباشند لذا اندازه اكسيژن محلول در آب كاهش مي يابد . در استخرهايي كه تراكم ماهي دوچندان است ممكن ميباشد مقدارco2 حاصل از تنفس ارتقاء يابد . اين co2 با آب تركيب شده و اسيدكربنيك به‌وجود مي آيد و در سود PH كم مي شود . 
نقاط مرگ آور اسيد و باز (PH) براي ماهيان در حدود 4 و 11 مي باشد . هر چند، در‌صورتي‌كه آبها كمتر از 5/6 اسيدي شوند و يا اين كه قليايت آنان بيشتر از 5/9 - 9 شود و اين براي مدتهاي طولاني رخ گيرد ايجاد مثل و پرورش در ماهي متوقف خواهد شد(8) . 
مشكلات ناشي از PH در استخرهاي پرورشي ماهيان غيرمعمول نيستند . در نواحي كه معدن وجود داراست تراوشهاي ناشي از معدن كه اسيدي مي باشند سبب اسيدي شدن جويبارها و درياچه ها مي شود . اسيدي شدن طولاني بازه درياچه ها و جويبارها سبب ساز ايجاد بارانهاي اسيدي خواهد شد كه به نوبه خود اثرات خطرناكي روي جمعيت ماهيان در نواحي اروپا و امريكاي شمالي داشته است(7) . 
يكي از عوامل عمده و اساسي تغيير تحول PH در استخرها، وجود يا عدم وجود تركيبات كلسيم در آب آن ها مي باشد . كربنات كلسيم يك عدد از فراوانترين مواد معدني ارگانيك ميباشد كه بصورت نسبتاً خالص و يا اين كه بصورت ذراتي در سنگها و خاك وجود دارااست . اين ماده در آب خالص تقريبا غير محلول ميباشد و صرفا به اندازه 13 نصيب در ميليون در آب حل مي شود . آبي كه از كربنات كلسيم اشباع شده است داراي PH حدود 3/9 مي‌باشد . كربناتها و بي كربناتها مي توانند با اسيد ها و نيز بازها عكس العمل نشان داده و سبب به تغيير‌و تحول PHگردند . زي شناوران گياهي با ثبت PH در قليائيت 5/6 يا اين كه بخش اعظم بضاعت و توان ايجاد خويش را بدليل افزايش دسترسي به مواد معدني ( اندازه فسفات محلول ) بهبود مي دهند . قليائيت به مقدار ليتر / ميلي گرم 20 يا بخش اعظم co2 را به دام مي اندازد و به اين ترتيب مقاديرco2 موجود براي فتوسنتز را ارتقا مي دهد . 
جدول شماره 1 . تغيير‌و تحول در سيستم كربنات بر مبنا دما و PH و شوري 34 .325 % . 

درصد 
اجراء به چهره مولار 
آب 
شور 
Co3- 
Hco3 
H2 
co3 
Temp . 
PH 

2 .1 

94 .0 

3 .9 


7 .5 

6 .6 

92 .2 

1 .2 3 .2 

93 .9 

2 .9 

24 

7 .5 

8 .4 

90 .7 

0 .9 

24 
آب 
شيرين 
0 .0 

91 .2 

8 .8 


7 .5 

0 .3 

96 .7 

3 .0 0 .2 

92 .9 

6 .9 

24 

7 .5 

0 .4 

97 .3 

2 .3 

24 بدليل به كارگيري زي شناوران گياهي از Co2 در فتوسنتز، PH آب استخر ارتقا مي يابد . چون اسيد كربنيك از بين مي رود . همچنين، زي شناوران گياهي و ساير گياهان مي توانند جهت تشكيل Co2 براي فتوسنتز، بي كربناتها را جذب كنند كه در نتيجه كربناتها آزاد مي شود . آزاد سازي كربنات از بي كربناتها توسط اعمال حياتي گياهان مي توانند PH را شديداً ارتقا داده و هم از طريق شكوفائي زي شناوران در طول عصر فتوسنتز، موجب ارتقاء بارز PH مي گردد . اين ارتقا PH مي تواند در آبي‌رنگ با قليائيت كم( 20 تا 50 ليتر/ميلي گرم ) و يا قليائيت متوسط به بالا ( 75 تا200 ميلي / ليتر ) كه سختي آن از ليتر/ ميلي گرم 25 كمتر ميباشد روي دهد . 
دي اكسيد كربن به طور قابل ملاحظه اي، براي ماهيان سميتي ندارد . اكثر دسته ها در آبهاي با غلظت ليتر / ميلي گرم 60 از Co2 براي چند روز به بقا خويش ادامه مي دهند . هنگاميكه غلظت اكسيژن محلول پائين مي‌باشد درصد قابل قبولي از دي اكسيد كربن از جذب اكسيژن به وسيله ماهي خودداري مي نمايد . متاسفانه، غلظتهاي دي اكسيد كربن بطور نرمال به حد كافي بالاست و اين در حالي مي باشد كه اكسيژن محلول كم است(6) . هنگاميكه اكسيژن محلول پائين مي‌باشد فتوسنتز پر سرعت فيس نمي گيرد . بعلت ارتباط دي اكسيد كربن با فتوسنتز تنفس غلظت دي اكسيد كربن در طول شبكه هاي عمومي ارتقا و در طول روز كاهش مي يابد و معمولا غلظتهاي بالاي دي اكسيد كربن در استخرها آن گاه از مرگ فيتوپلانكتونها و آن گاه از كاهش و ضعف لايه بندي دما و در طول روزهاي ابري صورت مي دهد . 
سميت چند كثيف كننده عادي مثل آمونياك و سيانيد اثرات شديدي بر روي تغييرات PH مي گذارند . سميت PH نيز چنين بستگي به محتوي مواد معدني و ظرفيت باكتريايي آب دارااست . وجود فلزاتي مثل آهن مي تواند خطر كاهش PHرا بسيار نمايد بعلت اين كه نفوذ هيدرواكسيد فريك روي آبشش ها باعث چنين حالتي مي شود(6) . براي مثال، ماهياني كه 4/8 = PH را تحمل كردند در 5/6 = PH بدليل وجود آهن مساوي 09/0 گرم درليتر كليه مردند . 
آلومينيم در آبهاي اسيدي به آبشش ماهيان جراحت مي رساند و موكوس را پوشش مي دهد . 
اثرات PH در دامنه هاي متعدد آن و تاثير آن بر روي ماهيان در جدول تحت آورده گرديده است: جدول شماره 2 . اثرات PH در دامنه هاي مختلف بر روي ماهيان . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۸:۱۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بررسي عوامل انگلي برروي آبشش كپور ماهيان پرورشي

ارزيابي 
عامل ها انگلي برروي آبشش كپور ماهيان پرورشي مردمان كشورهاي در اكنون گسترش نسبت به كشورهاي گسترش يافته وابستگي كمتري به ماهي به عنوان چكيده از غذاي روزانه خويش دارند . 
با اعتنا به شناخت عوامل زيان آور در بسط پرورش ماهي در سيستمهاي متعدد براي كاهش ضايعات وپيشگيري از بيماريهاك انجام مطالعات انگل شناسي ضرورت تمام دارااست . انگلها ممكن هست باعث كاهش رشد مرگ ومير تأ خير و خوبي در بلوغ جنسي ويا عقيمي ماهي گرديده واغلب مسئله را براي بيماريهاي ميكروبي ويروسي وخارجي مهيا مي سازند . در پاره اي موردها مرگ ومير شديد ماهيان در اثر انگها ديده گرديده مي باشد . 
برانش ماهيان هم يكي از اندامهاي فراوان حساس در بدن ماهي محسوب گرديده وهر جور تغييري كه در محيط آبي رنگ فضا ماهي چهره دهد بطور مستقيم ويا غير بي واسطه برانش ها را ذيل تاثير قرار مي دهند . اين نهاد بعنوان يك نهاد تغذيه كننده وتنفسي محسوب مي شود وبا اعتنا به آلرژي آن انگلهاي مختلفي آن را مسئله يورش قرار عر . 
مخير ( 1972 1973 1353 1359 1360 1368 ) اسلامي ومخير ( 1971 ) به ارزيابي شدت موارد انگلي در ماهيان كشور ايران پرداختند وتعداد قابل توجهي از آن ها را گزارش نمودند . 
اكثري از نماتودها پرياختگان وتك ياختگان انگلي آبهاي شيرين ايران بوسيله خورشيدي (1375) معصوميان ومولناز ( 1994 1996 ) معرفي شدند . 
ازآنجايي كه رويش ماهيان پرورشي مي بايست به صرفه باشد ماهيان پرورشي با تراكم اكثر از محفظه ارگانيك در استخرهاي پرورشي حفظ مي شوند همين موضوع سبب ساز مي شود كه عامل ها انگلي بتوانند سريعتر كار كرده وآسيب بيشتري وارد نمايند زيرا نيز اين‌كه ميزبانان بيشتري در دسترس دارند وهم اين‌كه انتقال بيماري يا دليل انگلي از يك ماهي به ماهي ديگر سريعتر انجام مي شود ودر نتيجه عوارضي نظير عقيمي- ساخت تخمهاي ناسالم - بيماريهاي پوستي-– جراحت برانش وخفگي و . . . از جمله عوارضي هستند كه اين دست اندركاران انگلي وارد مي نمايند . 
همينطور اين كارداران ممكن هست بوسيله آب يا انتقال ماهيان يا اين كه تخمهاي ناسالم از يك كارگاه به كارگاه ديگر انتقال يابند كه باعث شيوع وهمه گيري بيماريهاي در كارگاهها شوند . پس براي جلوگيري از اين صدمات جبران ناپذير مي بايست از طريق تست آب وماهيان از وجود يا عدم وجود اين عامل ها آگاهي يافت وبا آشنايي وبررسي اين عوامل وكشف چگونگي پيشگيري ودرمان آنها با آنها نبرد كرد . 
كليات 
1-دستگاه 
تنفسي ماهيان ( آبشش ها) دستگاه تنفسي در ماهيان مشتمل بر آبشش ها مي باشد كه به چهره چهار كاغذ با اندام آبششي در حفره هاي آبششي در طرفين سر قرار دارند وبه وسيله سرپوش آبششي پوشيده مي شود . 
يك 
برگه آبششي مشتمل بر سه قسمت است : 1-1-كمان 
آبششي قسمت پايه كمان آبششي يا قوس آبششي مي باشد كه غضروفي بوده ودر سطح فرنگي آن شعاعهاي آبششي ودر سطح داخلي آن خارهاي آبششي قراردارند ودر باطن آن رگهاي خوني وجود دارااست . 
1-2-رشته 
هاي آبششي فن هاي آبششي يا شعاعهاي برانشي دارنده ديواره نازك ومويرگهاي خوني مضاعف مي باشند . اين رشته ها در واقع مرحله تنفسي ماهيان را تشكيل مي دهند وعمل تبادل بين خون ومحيط دور و اطراف در اين محل انجام مي شود . جهت جريان خون در درون مويرگهاي شعاعها روي هر كمان به فيس دو رديفي قرار دارا‌هستند . 
آبشش هاي ماهيان استخواني در يك مدل هالوبرانش وهالوبرانش از دو شاخه جدا از هم كه دوانتهاي آن ها به هم متصل مي باشد تشكيل شده كه به هر كدام همي برانش گفته مي شود . هر همي برانش دارنده يك كمان برانشي مي‌باشد كه از آن تعداد زيادي فن هاي آبششي به رخ باريك وموازي خارج گرديده مي‌باشد كه اين حرفه ها لاملاهاي اول ناميده مي شوند . انشعابات ديگري بطور موازي زير تيتر لاملاهاي ثانويه خارج زده است كه تبادلات گازي تنفس در اين قسمتها انجام مي شوند . 
لاملاهاي ثانويه سالم صرفا از يك لايه سلول پوشيده گرديده اند . سلولهاي پيلار هم در ميان سلولهاي مويرگي لاملاهاي ثانوي قرار گرفته اند كه نقش دوچندان مهمي در حفاظت سلولها دارا هستند . اين سلولها در حفاظت سلولهاي مويرگي وجلوگيري از اتساع شديد نقش دارا هستند . 
1-3- 
خارهاي آبششي ضمائمي كه در قسمت داخلي كمان آبششي نام دارا هستند . كه نظير صافي كار مي نمايند وذرات معلق آب را دريافت كرده وبه سمت مري ماهي سوق دهي مي كنند . اندازه اين خارها در ماهيان پلانكتون خوار والا بوده وداراي رنگ سفيد هستندودر صيد به ماهي امداد مي نمايند . تعداد اين خارها براي شناسايي ماهيان مهم مي باشد وتعدادآنها را روي او‌لين كمان برانشي شمارش مي كنند . 
2-آبششها 
محيط قابل قبولي جهت انگلها مرحله خارجي حفره آبششي ماهي جذابيت متعددي براي انگلها نداشته البته مرحله داخلي آن محل مناسبي براي هجوم انگلها است . بخش اعظم انگلها صرفا آسيبهاي سطحي ساخت كرده البته سبب ساز بروز عفونتهاي ثانويه مي شوند . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۴:۲۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

ماهيان خاوياري

ايجاد 
مانند ماهيان خاوياري روشهاي متفاوتي براي تشخيص اين ماهيان وجود داراست كه بر مبناي شيوه فعاليت به روشهاي مهاجم مثل خونگيري، تشخيص از روش بيو شيميايي، ناچيز مهاجم مثل لاپروسكوپي ، بيوپسي ، و غير تعرضآميز نظير اولتراسونوگرافي و مورفولوژيكي اشاره نمود . 
شيوه 
بيوشيميايي راه و روش بيوپسي حدالامكان ميبايست از روشهاي تهاجمي مثل جراحي اجتناب گردد زيرا اين كار ماهي را شديداً مبتلا استرس و فشار مي نمايد . 
افتراق جنسي در ماهيان بالغ با استفاده از مشخصات مورفولوژيكي و مشخصه هاي ثانويه جنسي در اكثري از ماهيان قابليت پذير مي‌باشد . 
اينگونه صفات بالاخص در مولدين خاوياري صيد شده از دريا و در برهه زماني بلوغ در تشخيص جنسيت نر و ماده اين ماهي امكان پذير ميباشد از جمله اين موارد: 1- مقدار و صورت باله سينه اي ميباشد كه در نرو ماده از هم متفاوت است در كالا نر كشيده خيس مي باشد اين موقعيت در محفظه رويش به دلايل فرسايش باله و دفرمه شدن آن منجر ساخت اشتباه ميشود . 
2- صورت مخرج كه در اكثر مورد ها در مال نر به شكل Y و در ماده به شكلO ديده گرديده ميباشد . 
ضمن اين‌كه مخرج ماهي ماده نسبت به نر برآمده و نر فرورفته خيس مي باشد . 
- خط پايين شكم در كالا نر قرمز رنگ رنگ هست و در فرآورده ماده شكم موقعيت برآمده پيدا مي‌نمايد . . 
- در بعضا موردها تفاوتهايي در صورت و ارتفاع پوزه و صورت ساقه دمي هم در فرآورده نر و ماده قابل تشخيص گزارش شده مي باشد . 
- بقيه روشهاي تعيين جنسيت ، اكثر براي تشخيص در سنين تحت تر كاربرد داراست . از پاراگراف تشخيص در فرايند قبلي از رسيدگي 4 جنسي كه امكان افتراق از نظر خصوصيات مورفولوژيك قابليت و امكان پذير نمي باشد و بخش اعظم قابليت و امكان دارد محصول نر با ماده نابالغ و يا اين كه بالعكس خطا برداشت گردد . 
با روشهاي نصفه تهاجمي مثل لاپاراسكوپي ، اندوسكوپي و بيو پسي نيز مي توان از روش ماكروسكوپي و با راه و روش مشاهده محصول نر و ماده را از نيز تشخيص اعطا كرد و نيز از طرز ميكروسكوپي و انجام آزمايشات بافت شناسي نسبت به تشخيص 100درصد اقدام نمود .راه و روش 
لاپاراسكوپي در اين راه دستگاه از ملحقاتي همچون منشا فروغ سرد، كابل نوروفروغ سرد، دوربين ، مانيتور و ست بيوپسي تشكيل شده ميباشد . با ساخت ترك بين پلاك هاي 3 و4 انتهايي بطول حدود 1 cm ، لاپارا سكوپ را وارد حفره تن ماهي نموده و از روش صفحه نمايش كه به آن وصل مي‌باشد مشاهده مي شود . در اين شيوه از سرم فيزيولوژيك براي شستشوي لنز لاپارا سكوپ به كارگيري مي شود . در رخ نياز بيوپسي از بافت گناد انجام ميگردد . 
راه و روش 
لاپاراسكوپي رويكرد 
اولتراسونوگرافي يكي ديگر از روشهاي گزينش جنسيت استعمال از شيوه اولترا سونوگرافي مي‌باشد . در اين ورش هم نه فقط در ماهيان بلكه در بقيه جانوران نظير پستانداران نيزقابل استفاده مي باشد . در اين راه فارغ از به كارگيري از جراحي با مشاهده اندامهاي جنسي در مانيتور دستگاه نسبت به تشخيص جنسيت و گونه سطح رسيدگي جنسي مبادرت مي شود . 
دستگاه 
اولتراسونوگرافي ULTRASOUND 
SCANNER - در كليه روشها گذشته از هرگونه جراحي ترجيحاً از داروي بيهوشي كه عمده ms222 مي باشد استفاده مي شود . ضمن اينكه اصول بهداشتي حتماً بايستي رعايت گردد و محل جراحي با اسپري كلرامفينكل يا اين كه محلول 4 درصدي ضد باكتري نيتروفورازون ضد عفوني گردد . 
- در روش ماكروسكوپي توجه به تفاوتهاي ظاهري فرآيند مختلف رسيدگي جنسي ضروريست . از آنجا در ماهيان خاوياري هم براي رسيدن به بلوغ آخري نياز به گذران 4 مرحله جنسي مي باشد كه اين پروسه هر كدام دارنده مشخصاتي بوده و با پاك دادن آن دو از يكديگر مي توان به راه و روش ماكروسكوپي و با مشاهده آنان نسبت به تشخيص جنسيت اقدام نمود . طولاني ترين مدت رسيدگي جنسي در ماهيان خاوياري تراز 2 و دوران گذران از تراز 2 به 3 جنسي مي باشد كه گاهاً در كالا فيل ماهي بسته به محيط معاش تا 8-7 سال بطول مي انجامد . 
- دستگاه ايجاد مثلي در ماهيان نر مشتمل بر يك جفت بيضه كه از هر بيضه يك دريچه اسپرم به منفذ ادراري – تناسلي را مي يابد . ساختمان بيضه مشتمل بر يك زوج اندام طويل در سقف حفره شكمي ميباشد . دستگاه توليد مثلي در جنس ماده مشتمل بر تخمدانها و مجاري تناسلي و عروق مربوطه مي باشد . 
تراز 
1 رسيدگي جنسي :  از لحاظ ماكروسكوپي به صورت نوار سفيد رنگ در هر دو فرآورده مي باشند و تشخيص از نحوه مشاهده قابليت پذير نمي باشد .در شيوه ميكروسكوپي و تنظيم بافت ديواره شيارهاي تخمدان در اثر تقسيم از يكديگر قطع گرديده اند وظهور سلولهاي اووگوني استارت گرديده است .تخمكهاي اول كوچكند و هر يك به قطر 50 ميكرون و در بر گيرنده يك هسته بزرگ باكروماتين فشرده اند . 
 در مرحله 1 رسيدگي جنسي در كالا نر غدد جنسي از بافت پيوندي و عروق خوني متعددي تشكيل گرديده سلولهاي اسپرماتوگوني بصورت گروهي قرار مي گيرند . لايه باريك بافت پيوندي از مشخصه اي بارز آغاز كانالهاي غدد جنسي نر مي باشد . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۱:۱۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تغذيه ماهيان پرورشي(گرمآبي)

تغذيه 
ماهيان پرورشي(ماهيان گرمابي) از آنجا كه سهم بخش اعظم اي از هزينه هاي رويش ماهي مربوط به تأمين غذاست لذا توجه به مساله تغذيه اي از پاراگراف جور خوراك ، اندازه طعام ، مدت غذادهي وهمچنين رابطه تغذيه با ساير عامل ها از جمله مرتبه حرارت آب واندازه ماهي زياد مهم مي باشد .از آنجا كه موقعيت رشد وعادات تغذيه اي ماهيان سردابي وگرمابي متعدد مي باشد مسائل تغذيه اي آنان در دو بخش محاسبه مي گردد . 
الف) 
تغذيه ماهيان گرمابي با توجه به اينكه رشد ماهيان گرمابي بصورت توأم وچهار نوع اي در استخرهاي خاكي انجام مي شود . لذا منتخب از نيازهاي غذايي آن‌ها از محفظه ارگانيك استخر از گزاره زي شناوران گياهي و جانوري ، كفزيان و گياهان علوفه اي جانور در استخر تامين مي گردد . 
۱-ماهي 
فيتوفاك ياكپور نقره اي فيتوپلانكتون خوار بوده واز پلانكتونهايي كه ميزان آنها حدود 20 ميكرون هست تغذيه مي نمايد . 
۲-ماهي 
كپور سرگنده يا بيگ هد زئوپلانكتون خوار بوده واز زي شناوران جانوري با مقدار 60 ميكرون تغذيه مي نمايد و از روتيفرها ، طاقت فرسا پوستان كوچك و آلگهاي درشت نيز تغذيه مي كند . 
• نكته : توليد دو مدل يادشده در استخرهاي رويش نيازي به غذاي دستي نداشته وبا عمل كوددهي وبارور سازي استخر ميتوان اين دو دسته ماهي را با حداقل هزينه ساخت نمود . 
۳-ماهي 
آمور از گياهان عالي وماكروفيت ها تغذيه مي نمايد .اينماهيبراي ساخت يك كيلوگرم گوشت نياز به 25 تا 30 كيلوگرم علوفه سبز دارااست . 
4ـ 
ماهي كپور عادي : كليه چيز خوار بوده واز جانوران كفزي ، شيرونوميده ها وموجودات پلانكتوني درشت تغذيه مي كند . 
• بمنظور سرعت بخشيدن به رشد دو مدل اخير (آمور ـ كپور) رشد دهنده ناگزير ميباشد از غذاي دستي به كارگيري نمايد . بدين مراد براي تغذيه ماهي آمور از علوفه سبز (شبدرويونجه) استفاده مي نمايد .ـ براي تغذيه ماهي كپور ميتوان مخلوطي از غذاي دستي مشتمل بر غلات ، كنجاله ها وپودرماهي به صورت خميري ويا از طعام كنسانتره ماهي به كار گيري نمود . تغذيه ماهي كپور مي بايست درحدي باشد كه 70-60 درصد كالا ماهي از غذاي طبيعي استخر ومابقي از غذاي دستي تأمين گردد . 
نكته 
هاي مهم: 1ـ استفاده از تشت هاي پلاستيكي جهت تغذيه ماهي كپور به تعداد 10-5 عدد در هكتار وقاب چوبي به ابعاد 2×2 براي تغذيه ماهي آمور لازم مي‌باشد . 
2ـ تشت هاي غذاي ماهي كپور بايستي در يك طرف ديواره طولي استخر ودر مغاير جهت آخور (قاب چوبي)براي تغذيه آمور قرار داده شود . 
3ـ جهت تغذيه ماهيان آمور كمتر از 100 گرم بايستي علوفه ها را قطعه قطعه كرده ودر داخل قابهاي چوبي قرارداد . 
4ـ با دقت به مصرف غذاي كپور توسط ماهي آمور وبمنظور پرهيز از تغذيه ماهي آمور از كنسانتره كپور مي بايست غذاي ماهي آمور 2-1 ساعت زودتر داده شود . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۰:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تكنولوژي جديد ترقي خوراك ابزيان


تكنولوژي 
جديد ترقي 
در تكنولوژي ، به موازات كاهش هزينه تكنولوژي سبب ساز انقلابي در MCS گرديده هست براي نمونه شامل: الف سيستم نو پايش شناورها(VMS) در آراژانتين، استراليا، كانادا، اروپا، مالزي ، نيوزلند، آمريكا، ناميبيا، اندونزي ، سريلانكا . 
ج 
سيستم رادار داخلي ، مسئله به كارگيري در سنگال راجع به 
استعمال مشترك از VMS و سيستم ماهواره تصويري در مالديو در 
درحال حاضر حاضر به كار گيري عمومي از سيستم VMS با به كارگيري از IMARSAT و ARGOS و غيره استعمال از تكنولوژي جديد براي ماهيگيري ساحلي، به طور اخص، VMS ممكن مي باشد با كاهش هزينه ها هم پا نباشد، بدين ترتيب خيلي از كشورها در هم اكنون حاضر پايش شناورهاي خود را از روش ناظر، پايش در بندر، پايش در زمين، و ثبت توليدات انجام مي دهند . 
اجزائ 
فضايي MCS سه فضاي حياتي و يا آنگاه فضايي، اجرا MCS را تشكيل مي دهند، زمين، دريا، هوا، ترتيبات مناسب براي هر كدام از اينها براي اثرپذيري براي برقراري سيستم بستگي به فاكتورهايي مثل، هزينه ها و تعهدات و ساختار سازماني ( در سطح ملي ، تحت ناحيه اي و حيطه اي) داراست در هر سه فضا در هم اكنون حاضر تكنولوژي ماهواره قابل به كار گيري است .( براي نمونه پروانه شناور، توده آوري اطلاعات، عمليات اجرايي) . 
موقعيت 
زمين: زمين به تيتر قرارگاه عمليات MCS فعاليت مي نمايد .به تيتر راس هماهنگي همه فعاليتهاي MCS كه دولت مي تواند با تهيه و توسعه و گسترش منابع به نحو شايسته اي وضعيت مو جود را تغيير تحول دهد . شرايط زمين در خودش بندر دارااست كه براي بازرسي ، پايش و همينطور پايش حمل و نقل و تجارت توليد ها ماهي براي اطمينان از هماهنگي با قانون ها ماهيگيري زمينه استعمال قرار مي گيرد . دولت بايستي فعاليتهاي مختلفي را در حالت زمين براي انجام مسئوليتهاي خود انجام دهد براي مثال شناورهايي كه با پرچم اين مرز و بوم به آبهاي دورتر براي صيد مي فرآيند از گزاره به آبهاي زير حاكميت بقيه كشورها، تكنولوژي جديد اين قابليت را به كشورها مي دهد كه از موقعيت زمين مربوط به MCS يكديگر ارتباط برقرار كرده و مسئوليتها را هماهنگ كنند . 
دريا: 
شرايط دريا، دربرگيرنده محدوده هاي MCS مي شود كه هم شامل آبهاي كشور و نيز ممكن است آبهاي آزاد باشد . 
تكنولوژي كه در اين محيط نقش بازي مي كند دربرگيرنده رادار، سونار، و عرشه شناور مي باشد . اگر چه حضور فيزيكي در دريا يكي از بخش هاي كليدي اين فضا مي باشد .( ضرورتاً برا دستگيري مجرمين عده آوري شواهد و مدارك) هزينه هاي سرگرم اين زمينه سبب ساز شد تا كشورها تكنولوژي بازرسي غير اجرايي بكار بگيرند . مثال اين نوع تكنولوژي دربرگيرنده گذاشتن ناظر جدا روي عرشه شناور ، تصويب ملي و منطقه اي شناور، و VMS مي باشد . 
كشورهاي ساحلي در حالا گسترش هم از كشورهاي مالك درفش مي خواهند كه شناورهاي آنها كه در منطقهEEZ آنها مي آيند مطمئن باشند كه از محدوده هاي موضوع حيث تجاوز نميكنند، بنابر اين حضور در دريا براي حفاظت از منابع آبزي دريايي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد . 
حالت 
هوايي: فضاي هوايي، پوشش هوا و فضا را براي استفاده از هواپيما، ماهواره، و غيره را براي فعاليتهاي MCS مهيا مي نمايد . اقتدار تغييرات ، سرعت و قدرت بازدارندگي سيستم بازرسي و حفظ از هوا و ماهواره سبب ساز گرديده تا آن ها را به تيتر يكي از ابزارهاي همگاني مديريت ماهيگيري موضوع استفاده قرار دهند . اجزاي هوايي، توده آوري پرسرعت اطلاعات نشر و تراز پهناور اطلاعات: مشتمل بر تشخيص شناورهاي صيادي و گزارش ارائه اطلاعات ماهيگيري را فراهم كرده ميباشد . 
هوا، ماهواره و يا اين كه سيستم VMS مي تواند داده ها اول اي از فعاليتهاي ماهيگيري ارائه دهند و همچنين مي توانند اول شاخص هاي پتانسيل فعاليتهاي غير مجاز را گزارش كرده و اهداف عمليات آينده MCS را مشخص و معلوم كند . هزينه اجزا هوايي مستقيماً رابطه با نحوه بكار گيري آنها دارااست . 
با اعتنا به اين كه دولت مي تواند از هوا، ماهواره ويدئو و تكنولوژي پيشرفته تصوير ديجيتالي به كار گيري كندو تكنولوژي مراقبت از روش VMS مي تواند بخش مهمي از فعاليت MCS باشد( براي مثال: پايش زيست محيطي و پايش مناطق ساحلي، گمرك، اداره هجرت و پژوهش ها صيد) اين امكانات مي تواند منجر بهبود هزينه و بازدهي خوبتر در برنامه رئيس يك پارچه اقيانوس ها را بهمراه داشنه باشد . 
وضعيت 
هوايي: فضاي هوايي، پوشش هوا و دور و بر را براي استفاده از هواپيما، ماهواره، و غيره را براي فعاليتهاي MCS آماده مي نمايد . قدرت تغييرات ، سرعت و توان بازدارندگي سيستم بازرسي و حفظ از هوا و ماهواره منجر گرديده تا آنان را به عنوان يك عدد از ابزارهاي همگاني رئيس ماهيگيري مورد استعمال قرار دهند . اجزاي هوايي، جمع آوري سرعت بالا داده ها انتشار و سطح پهناور اطلاعات: شامل تشخيص شناورهاي صيادي و گزارش ارائه داده ها ماهيگيري را مهيا كرده هست . 
هوا، ماهواره و يا سيستم VMS مي تواند اطلاعات نخستين اي از فعاليتهاي ماهيگيري ارائه دهند و همينطور مي توانند اوليه شاخص هاي پتانسيل فعاليتهاي غير مجاز را گزارش كرده و هدف ها عمليات آينده MCS را معين كند . هزينه اجزا هوايي مستقيماً ارتباط با طريق بكار گيري آن‌ها داراست . 
با توجه به اين كه دولت مي تواند از هوا، ماهواره كليپ و تكنولوژي پيشرفته تصوير ديجيتالي استعمال كندو تكنولوژي مراقبت از طريق VMS مي تواند بخش مهمي از عمل MCS باشد( براي مثال: پايش زيست محيطي و پايش مناطق ساحلي، گمرك، سازمان مسافرت و پژوهش ها صيد) اين تجهيزات مي تواند سبب ساز بهبود هزينه و بازدهي بهتر در برنامه رئيس يك پارچه اقيانوس ها را بهمراه داشنه باشد . 
قانون 
در ارتباط با MCS قانون براي اجراي MCS حساس است . 
ضابطه تكميل كننده عمليات MCS مي باشد . 
الف ضابطه قدرت، وظيفه و مسئوليت كشورها و سازمان هاي حوزه‌ اي را براي رئيس بر منابع ماهيگيري گزينش مي كند . 
ب قانون ها و راهبرد هايي كه مي بايست توسط منفعت برداران از منابع ماهيگيري مشاهده و زمينه اعتنا قرار گيرند، دربرگيرنده ممنوعيت عمل هاي مختص ، نياز به انجام ديگر فعاليتها به شرط داشتن مجوز صيد و تشريح روشهايي كه بايد ماهيگيري براساس آن ها انجام بگيرد، بوسيله قانون مشخص مي شود . 
ج 
اعطاء توان قانوني به سيستم اداري،( براي مثال براي دستگيري، زندان و جلوگيري) در مورد 
حفاظت از منافع صيادان، به طور اخص در رابطه با خصوصي نگه داشتن اطلاعات هـ ساخت روند كيفري براي تنبيه براي آنان كه قوانين ماهيگيري را ناديده مي گيرند . 
ضروري مي‌باشد كه تمايز ميان مقررات في مابين المللي و قانون ها محلي قابل درك باشد، و همچنين رابطه ميان اين دو جور ضابطه ، براي نمونه ضوابط في مابين المللي رابطه ميان دو مرزوبوم را تهيه و تنظيم مي كند( ميان كشورها و سازمانهاي در ميان المللي)، اما ضوابط محلي ارتباط ميان افراد( افراد حقوقي مانند شركتها) را تهيه مي كند . 
بطور كلي، ضوابط ملي در درون قلمرو كشورها و در محدوده اي كه حق حاكميت دارا‌هستند مثلEEZ بكار گرفته مي شود . همچنين قانون ها ملي براي فعاليتهاي ملي و شناورهاي خود آن ميهن كه در آبهاي آزاد حضور مي يابند و در برخي مواقع براي آبهاي ديگر كشورها قابل بكار گيري مي‌باشد . 
هيچ سيستم MCS بجز اين‌كه براساس مورد ها رسمي مشخص كه وظيفه و مسئوليت ذينفعان متعدد را مطابق با ضوابط در بين المللي مدير ماهيگيري انتخاب كرده باشد موءثر نخواهد بود، همينطور مي بايست مراحل قانوني و مكانيسم اجراي اين ضوابط معين و روشن باشد . 
مقررات 
دربين المللي داراي ربط با MCS

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۹:۳۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تامين اكسيژن محلول در آب براي آبزيان


الف – تامين اكسيژن محلول در آب از روش وارد كردن هوا در آب : در اين خط مش با تزريق هوا در آب مي توانايي اكسيژن محلول در آب را بالا برد،زيرا اندازه اكسيژن آب همواره از هوا كمتر مي باشد و در فيض با وارد كردن هوا در آب،اكسيژن جذب آب مي شود و ميزان اكسيژن آن بالا مي رود . در اين خصوص مي بضاعت از لوله هاي شكاف دار و سنگ هوا در كف استخر،كه به وسيله لوله اي به كمپرسور هوا متصل مي‌باشد استفاده كرد . 
ب – تامين اكسيژن محلول در آب از نحوه وارد كردن آب در هوا : در اين خط مش براي جبران نبود اكسيژن در آب،آب را در معرض هوا قرار مي دهند . 

يك عدد از روشهاي اين عمل استفاده از لوله هاي سوراخ دار در بالاي استخر رشد ماهي مي‌باشد . بدين ترتيب كه لوله هاي شكاف دار در ارتفاع (يك طرف يا دو طرف) استخر قرار مي گيرد . آن‌گاه آب محل ورود به لوله ها از طرز يك دستگاه پمپ،با فشار از سوراخها بر روي تراز آب استخرها پاشيده و سبب ارتقا اكسيژن محلول در آب مي شود . 
رويه ديگر استعمال از هوا روستا پارويي هست . اين دستگاه يك الكتروموتور دارد كه يك محور فلزي را به گردش در مي آورد . در انتهاي اين محور فلزي يكسري پره وجود دارد كه سبب ساز جابجايي آب سطحي استخرها مي شود . با به گردش در وارد شدن پره ها،آب مرحله استخر جابجا مي شود و در معرض هوا قرار مي گيرد . به اين ترتيب نبود اكسيژن آب استخرها يا حوضچه ها تامين مي شود . 
پرورش 
ماهي با استعمال از منابع آب كشاورزي در روستاها: رويش ماهي در كنار عمل كشاورزي يك عدد از روشهاي به كار گيري بهينه از منابع آبي ميباشد كه ضمن اشتغالزايي و كمك به اقتصاد خانوار كشاورز موجب غني سازي آب كشاورزي وافزايش محصول ها زراعي وباغي خواهد شد . 
در آب با دماي ۸ تا ۱۸ مرتبه سانتيگراد ميتوان ماهي قزل آلا پرورش داد وبهترين ومناسبترين دما براي تغذيه ورشد ماهي قزل آلا ۱۵ تا ۱۶ درجه سانتيگراد هست اما علاوه بر دماي مناسب آب , جريان دايم آب و تعويض آن هم براي رويش ماهي قزل آلا ضروري وضروري هست . 
در استخرهاي دو منظوره , آبي كه جهت آب پاشي از چاه ويا چشمه بيرون ميشود گذشته از ورود به زمين زراعي به استخر وارد شده و پس از آن خارج وبه مصرف آب پاشي مي‌رسد با استارت كار كشاورزي وآبياري محصول ها در نصفه نخستين بهار ماهي در استخر رها شده ودوره پرورش ۶ تا ۸ ماه خواهد بود . 
وجود مناسب ويا كليه ويتامينهاي ما يحتاج ماهي و ميگوها را تأ مين كنند .با اين وجود؛ در تراكمهاي بالا مثل موردها رويش نصفه متراكم ومتراكم كه ويتامينها براي بقا، پرورش و توليد مثل حيوانات لازم هست . مواد غذايي ارگانيك ممكن مي‌باشد در تراكم تحت وشرايط رشد غيرمتراكم بتوانند نسبتهاي مواد غذايي ارگانيك صرفا براي محافظت حيات جمعيت كفايت مي نمايد ،افزودن ويتامين به جيره غذايي ماهي ازاهميت برخوردار مي گردد . 

● 
مقدمه ۱) ويتامينها براي بقا،رشد وتوليد مانند حيوان ها حتمي هست . مواد غذايي طبيعي ممكن است در تراكم ذيل وشرايط پرورش غيرمتراكم بتوانند نسبتهاي مناسب ويا كليه ويتامينهاي مورد نياز ماهي وميگوها را تأ مين نمايند .با اين وجود؛ در تراكمهاي بالا مثل موردها رويش نيمه متراكم و متراكم كه مواد غذايي طبيعي صرفا براي نگهداري حيات جمعيت كفايت مي نمايد ،افزودن ويتامين به جيره ها ازاهميت برخوردار مي گردد . نيازهاي مربوط به ويتامينها در جيره زير تأثير مقدار ،سن ،ميزان رشد، حالت فيزيولوژيك ،وضعيت سالمي ،تركيب غذايي جيره ،پايداري جيره درآب ،شرايط محيطي وهمچنين دسترسي به ويتامينها ازطريق مصرف موادغذايي ارگانيك ودخالت فلورميكروبي دستگاه گوارش قرار داراست . 
نيازهاي مربوط به ويتامينها درجيره زير تاثيراندازه ،سن،ميزان رشد،شرايط فيزيولوژيك ،وضعيت سالمي ،تركيب غذايي جيره ،پايداري جيره در آب ، شرايط محيطي وهمچنين دسترسي به ويتامينها ازطريق مصرف موادغذايي طبيعي ودخالت فلورميكروبي دستگاه گوارش قرار دارد . كارنتين نوعي پروويتامين مي باشد كه پيش از اين ذيل تيتر ويتامين BT ويا B۱۱ شناخته مي شد . كارنتين گرفت . كارنتين با فرمول شيميايي C۷H۱۵NO۳ به چهره محلول در آب مي باشدو دارنده وزن مولكولي ۱۶۱ .۲مي باشد (Baumgartner and Blum,۱۹۹۷) . وجود كارنتين براي متابوليسم وحركت اسيدهاي چرب درداخل سلولها واجب هست .معلوم گرديده مي باشد كه اين ماده در ساختمان آنزيمي به نام كارنتين استيل ترانسفراز شركت مي نمايد كه چكيده از مكانيسم كوآنزيم A واستيل كوآنزيم A را تشكيل مي دهد .به نظر مي رسد كه تأثير كارنتين برمتابوليسم اسيدهاي چربي باشد كه زنجيره كربني آن‌ها بيش از ۸كربن دارد .به لحاظ مي برسد كه اين ماده رغبت متعددي به اسيد پالمتيك داشته باشد وكاركرد آن انتقال اين مولكولهاي با زنجيره D طويل ازجدارميتوكندري باشد .واجب به ذكر هست كه كارنتين در۲ فرم يافت مي شود كه ال-كارنتين صرفا فرم فعال آن از حيث بيولوژيك است و اصولاً فرم دي درسيستمهاي بيولوژيك يافت نمي شود . همچنين كارنتين صرفا ادغام ويتاميني است كه برخلاف ساير ويتامينها فرم ال آن فعال مي‌باشد ومصرف فرم D و DL تأثيرات منفي به همراه دارد . همچنين رابطه اي كه دربين تريپتوفان ونياسين وجود داراست ، در ميان ليزين وكارنتين هم وجود دارد ؛به اين شكل كه هر يك ازاين اسيدهاي آمينه B۶ مي توانند به ويتامينهاي فوق تبديل شوند .اصولاًبيوسنتز داخلي كارنتين نيازمند وجود آسيدهاي آمينه متيونين ،ليزين ،ويتامينهاي نياسين واسيد اسكوربيك مي باشد . كارنتين در حيوان ها و گياهان يافت مي شود كه منابع آن عمدتا منشاء حيواني دارا هستند . علاوه بر دخالت كارنتين در متابوليسم اسيدهاي چرب ،اين ماده در متعادل كردن نسبت ميان كوانزيم A واستيل كوانزيم A نيز دخالت دارد .درمواردي كه تقاضاي زيادي براي انرژي وجود داردفچرخه كربس تشديد مي گردد ومقاديري از استيل كوانزيم A درميتوكندريها تجمع مي يابد كه خويش موجب تجمع لاكتات وكاهش PH سلول شده وسرانجام به جراحت سلولي ،افزايش تلفات وكاهش همت سبب ساز مي گردد . سومي كاركرد اين ويتامين غير سمي سازي و چهار‌مين كاركرد آن در متابوليسم چربيها در كبد است(ليپوتروفيك) . پنجمي كاركرد اين ويتامين تحريك دستگاه ايمني باتاثير گذاري برايمني سلولي وايمني هومورال هست . مهم‌ترين نقش ال-كارنتين به عنوان يك مولكول حمل كننده درانتقال اسيدهاي چرب بلند زنجيره به باطن ميتوكندري مي باشد) (Baumgartner and Blum,۱۹۹۷، به اين ترتيب مي تواند نقش حساس رادر متابوليسم چربي ايفا كند ودرنتيجه با ارتقاء قابليت جذب پروتئين سبب ساز ارتقا رويش گردد(Torreel et al .,۱۹۹۳) . همينطور كارنتين مي تواند بر بهبود ضريب تبديل غذايي وافزايش مقاومت درمقابله با حالت تنش زاي محيطي((Becker and Focken,۱۹۹۵ ويا تحرك بيشتر اسپرم تاثير مثبت داشته باشد(هارپر،۱۹۱۱) . در چندين سال اخير كاربرد اين ماده در پرورش نوع هاي مختلفي از آبزيان پرورشي مسئله دقت قرار گرفته ميباشد كه از جمله مي توان به باس دريايي Dicentrachus labrax ،گربه ماهي آفريقايي Clarias gariepinus ؛سيم قرمز‌رنگ دريايي Pagrus major ؛قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss ،كپورمعمولي Cyprinus carpio؛ميگوي مونودون Penaeus monodon ودرايران برروي قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss ،فيل ماهي Huso huso وماهي سفيدRutilus frisii kutum اشاره نمود . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۳۵:۵۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

ايكتيو پلانكتون


شاخص 
غناي گونه اي (Richness): اين شاخص جهت مشخص و معلوم نمودن ارتباط دربين تعداد نوع ها و تعداد نمونه ها در يك توده آوري و يا به عبارتي ديگر نشان دهنده پراكندگي مثال ها در جور هاي گوناگون مي باشد . 

پارامترهاي 
موفرمتريك موضوع استفاده: طول كل TL(Total Length): فاصله دربين نوك پوزه در خط مياني تا انتهاي چين باله دمي . 
طول تن BL (Body Length): با اعتنا به اين‌كه ميزان لارو بستگي به مرحله رشد دارد، لذا در مرحله Preflexion و flexion ارتفاع نوتوكورد (NL) و در تراز آنگاه از flexion ارتفاع استاندارد (SL) مسئله نظر مي‌باشد . 
طول استاندارد SL (Standard Length): فاصله بين نوك پوزه در خط مياني تن تا خط مياني كه ازحاشيه خلفي برگه Hypural مي گذرد . 
ارتفاع نوتوكورد NL (Notochord Length): خط بي واسطه بين نوك پوزه تا نوك خلفي نوتوكورد كه درمراحل Preflexionو flexion مسئله به كارگيري هست . 
طول 
رمز HL (Head Length): فاصله خط در بين نوك پوزه تا قسمت انتهاي غشاء سرپوش آبششي (در قوانيني كه سرپوش ابششي نامشخص است، تا كناره پشتي Cleithrum) پهناي رمز HW (Head Width): مسافت مورب ميان لبه هاي حيطه پهن راز . 
پهناي تن (Body Depth) BD: فاصله عمودي في مابين دو كناره تن كه از كناره قدامي شالوده باله سينه اي مي گذرد . 
فاصله پيش باله مخرجي PrAL (Pre –pelvic Fin Length): فاصله بين نوك پوزه در خط مياني تا خط عمودي كه از كناره خلفي باله مخرجي مي گذرد . 
در خانواده هاي Clupeidae و Engraulididae مسافت پيش باله لگني PrP۲FL (Pre – Anal Length): مسافت بين نوك پوزره در خط مياني تا خط عمودي كه از غشاء باله لگني مي گذرد . در خانواده هاي Clupeidae و Engraulididae . 
فاصله پيش باله پشتي PrDFL (Pre – Dorsal Fin Length): فاصله نوك پوزه در خط مياني تا خط عمودي كه از آغاز باله پشتي مي گذرد . 
مسافت مخرج تا باله مخرجي Vent (VAFL – Anal Fin Length): مسافت در ميان مخرج تا شروع باله مخرجي . 
در خانواده Sparidae فاصله پيش كيسه هوا PrGBL (Pre – Gas Bladder Length): خط عمودي كه از لبه خلفي توده گوارشي مي گذرد و ميان دو كناره عضلات قراردارد . 
در خانواده Soleidae فاصله 
ميان Pterygiophor باله هاي پشتي و مخرجي (BDT): خط عمودي كه از حاشيه خلفي عده گوارشي گذشته و در بين دو شالوده باله پشتي و مخرجي قرار دارااست در خانواده كفشك ماهيان ارتفاع 
پوزه SnL (Snout Length): مسافت افقي در ميان نوك پوزه تا لبه جلوي منطقه پيگماني چشم مسافت 
در ميان نوك پوزه تا لبه خلفي حفره شكمي LsnAC ( posterior – margin abdomenal Length between snout – tip and) در خانواده Soleidae قطر چشم ED (Eye Diameter): فاصله افقي كه از خط مياني حيطه رنگين ديده مي گذرد . 
ارتفاع 
چين باله اي پيش مخرجي LPAFF (Length of preanal finfold) : خانواده هاي Hemiramphidae و Belonidae اصطلاحات 
مربوط به ايكتيو پلانكتونها: Larva : سطح اي از رشد پس از تفريخ يا ولادت تا برهه زماني كامل شدن شدن همه اختصاصات قابل شمارش فرنگي (باله ها و فلسها) و ترك مكانهاي ويژه براي زندگي پلاژيك مي باشد . شايان ذكر مي‌باشد كه برخي از مدل ها در خاتمه مراحل لاروي به معاش پلاژيك ادامه مي دهند . البته در بعضا نوع ها با توجه به زيستگاه مسئله نظر، احتمال غير از اين هم وجود دارااست . 
Pelagic juvenile : تراز برنا يك گونه قبل از فرايند بومي شدن (Pre – Settlement) كه مي تواند مثل نمونه هاي بالغ، كفزي (وابسته به بستر) و يا تراز زي (وابسته به محيط آزاد دريا) باشد . 
Young Larva (Preflexion larva) مرحله اي از رويش كه از بازه تفريخ آغاز شده و با شرع بالا رفتن و خميدگي نوتوكورد خاتمه مي يابد . 
Old Larva (Flexion larva) : مرحله تكاملي لارو كه با خميدگي نوتوكورد آغاز و به عمود قرارگرفتن وعظ ميكرد ستخوان يا اين كه صفحه هبپورال ختم مي شود . 
Postflexion larva: مرحله تكاملي از تشكيل باله دمي (موفقيت عمودي استخوان هيپورال) تا تكميل خصوصيات شمارشي فرنگي (شعاع باله ها و فلس ها) و كنار گذاشتن مكانهاي ويژه زيستي به مراد زندگي پلاژيك . 
(Pre – Settlement) Transition larva settlement : فرآيندي كه طي آن يك لارو و يا نمونه جوان محيط پلاژيك را ترك كرده و با محفظه وابسته جهت تكميل چرخه زندگي سازگاري پيدا مي كند . اين اصطلاح در زمينه نمونه هايي كه پلاژيك مي باشند صدق نمي كنند . 
Settlement Stage تراز اي از رويش كه لارو پلاژيك يا اين كه جوان از نظر ظاهري و فيزيولوژي بدن فراهم سازش با محيط با اهميت معاش مي شود . اين پديده غالباً با جابجائي مكاني مرتبط مي باشد . 
Myomeres : گروه اي از خطوط يا اين كه نوارهاي ماهيچه اي تن كه به دوگروه Post – Anal M و Pre – Anal M تقسيم مي شوند . 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علي پور | ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۸:۳۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |