ماهيان خاوياري

ايجاد 
مانند ماهيان خاوياري روشهاي متفاوتي براي تشخيص اين ماهيان وجود داراست كه بر مبناي شيوه فعاليت به روشهاي مهاجم مثل خونگيري، تشخيص از روش بيو شيميايي، ناچيز مهاجم مثل لاپروسكوپي ، بيوپسي ، و غير تعرضآميز نظير اولتراسونوگرافي و مورفولوژيكي اشاره نمود . 
شيوه 
بيوشيميايي راه و روش بيوپسي حدالامكان ميبايست از روشهاي تهاجمي مثل جراحي اجتناب گردد زيرا اين كار ماهي را شديداً مبتلا استرس و فشار مي نمايد . 
افتراق جنسي در ماهيان بالغ با استفاده از مشخصات مورفولوژيكي و مشخصه هاي ثانويه جنسي در اكثري از ماهيان قابليت پذير مي‌باشد . 
اينگونه صفات بالاخص در مولدين خاوياري صيد شده از دريا و در برهه زماني بلوغ در تشخيص جنسيت نر و ماده اين ماهي امكان پذير ميباشد از جمله اين موارد: 1- مقدار و صورت باله سينه اي ميباشد كه در نرو ماده از هم متفاوت است در كالا نر كشيده خيس مي باشد اين موقعيت در محفظه رويش به دلايل فرسايش باله و دفرمه شدن آن منجر ساخت اشتباه ميشود . 
2- صورت مخرج كه در اكثر مورد ها در مال نر به شكل Y و در ماده به شكلO ديده گرديده ميباشد . 
ضمن اين‌كه مخرج ماهي ماده نسبت به نر برآمده و نر فرورفته خيس مي باشد . 
- خط پايين شكم در كالا نر قرمز رنگ رنگ هست و در فرآورده ماده شكم موقعيت برآمده پيدا مي‌نمايد . . 
- در بعضا موردها تفاوتهايي در صورت و ارتفاع پوزه و صورت ساقه دمي هم در فرآورده نر و ماده قابل تشخيص گزارش شده مي باشد . 
- بقيه روشهاي تعيين جنسيت ، اكثر براي تشخيص در سنين تحت تر كاربرد داراست . از پاراگراف تشخيص در فرايند قبلي از رسيدگي 4 جنسي كه امكان افتراق از نظر خصوصيات مورفولوژيك قابليت و امكان پذير نمي باشد و بخش اعظم قابليت و امكان دارد محصول نر با ماده نابالغ و يا اين كه بالعكس خطا برداشت گردد . 
با روشهاي نصفه تهاجمي مثل لاپاراسكوپي ، اندوسكوپي و بيو پسي نيز مي توان از روش ماكروسكوپي و با راه و روش مشاهده محصول نر و ماده را از نيز تشخيص اعطا كرد و نيز از طرز ميكروسكوپي و انجام آزمايشات بافت شناسي نسبت به تشخيص 100درصد اقدام نمود .راه و روش 
لاپاراسكوپي در اين راه دستگاه از ملحقاتي همچون منشا فروغ سرد، كابل نوروفروغ سرد، دوربين ، مانيتور و ست بيوپسي تشكيل شده ميباشد . با ساخت ترك بين پلاك هاي 3 و4 انتهايي بطول حدود 1 cm ، لاپارا سكوپ را وارد حفره تن ماهي نموده و از روش صفحه نمايش كه به آن وصل مي‌باشد مشاهده مي شود . در اين شيوه از سرم فيزيولوژيك براي شستشوي لنز لاپارا سكوپ به كارگيري مي شود . در رخ نياز بيوپسي از بافت گناد انجام ميگردد . 
راه و روش 
لاپاراسكوپي رويكرد 
اولتراسونوگرافي يكي ديگر از روشهاي گزينش جنسيت استعمال از شيوه اولترا سونوگرافي مي‌باشد . در اين ورش هم نه فقط در ماهيان بلكه در بقيه جانوران نظير پستانداران نيزقابل استفاده مي باشد . در اين راه فارغ از به كارگيري از جراحي با مشاهده اندامهاي جنسي در مانيتور دستگاه نسبت به تشخيص جنسيت و گونه سطح رسيدگي جنسي مبادرت مي شود . 
دستگاه 
اولتراسونوگرافي ULTRASOUND 
SCANNER - در كليه روشها گذشته از هرگونه جراحي ترجيحاً از داروي بيهوشي كه عمده ms222 مي باشد استفاده مي شود . ضمن اينكه اصول بهداشتي حتماً بايستي رعايت گردد و محل جراحي با اسپري كلرامفينكل يا اين كه محلول 4 درصدي ضد باكتري نيتروفورازون ضد عفوني گردد . 
- در روش ماكروسكوپي توجه به تفاوتهاي ظاهري فرآيند مختلف رسيدگي جنسي ضروريست . از آنجا در ماهيان خاوياري هم براي رسيدن به بلوغ آخري نياز به گذران 4 مرحله جنسي مي باشد كه اين پروسه هر كدام دارنده مشخصاتي بوده و با پاك دادن آن دو از يكديگر مي توان به راه و روش ماكروسكوپي و با مشاهده آنان نسبت به تشخيص جنسيت اقدام نمود . طولاني ترين مدت رسيدگي جنسي در ماهيان خاوياري تراز 2 و دوران گذران از تراز 2 به 3 جنسي مي باشد كه گاهاً در كالا فيل ماهي بسته به محيط معاش تا 8-7 سال بطول مي انجامد . 
- دستگاه ايجاد مثلي در ماهيان نر مشتمل بر يك جفت بيضه كه از هر بيضه يك دريچه اسپرم به منفذ ادراري – تناسلي را مي يابد . ساختمان بيضه مشتمل بر يك زوج اندام طويل در سقف حفره شكمي ميباشد . دستگاه توليد مثلي در جنس ماده مشتمل بر تخمدانها و مجاري تناسلي و عروق مربوطه مي باشد . 
تراز 
1 رسيدگي جنسي :  از لحاظ ماكروسكوپي به صورت نوار سفيد رنگ در هر دو فرآورده مي باشند و تشخيص از نحوه مشاهده قابليت پذير نمي باشد .در شيوه ميكروسكوپي و تنظيم بافت ديواره شيارهاي تخمدان در اثر تقسيم از يكديگر قطع گرديده اند وظهور سلولهاي اووگوني استارت گرديده است .تخمكهاي اول كوچكند و هر يك به قطر 50 ميكرون و در بر گيرنده يك هسته بزرگ باكروماتين فشرده اند . 
 در مرحله 1 رسيدگي جنسي در كالا نر غدد جنسي از بافت پيوندي و عروق خوني متعددي تشكيل گرديده سلولهاي اسپرماتوگوني بصورت گروهي قرار مي گيرند . لايه باريك بافت پيوندي از مشخصه اي بارز آغاز كانالهاي غدد جنسي نر مي باشد . 
نوشته شده توسط علي پور | ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۱:۱۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |