بررسي عوامل انگلي برروي آبشش كپور ماهيان پرورشي

ارزيابي 
عامل ها انگلي برروي آبشش كپور ماهيان پرورشي مردمان كشورهاي در اكنون گسترش نسبت به كشورهاي گسترش يافته وابستگي كمتري به ماهي به عنوان چكيده از غذاي روزانه خويش دارند . 
با اعتنا به شناخت عوامل زيان آور در بسط پرورش ماهي در سيستمهاي متعدد براي كاهش ضايعات وپيشگيري از بيماريهاك انجام مطالعات انگل شناسي ضرورت تمام دارااست . انگلها ممكن هست باعث كاهش رشد مرگ ومير تأ خير و خوبي در بلوغ جنسي ويا عقيمي ماهي گرديده واغلب مسئله را براي بيماريهاي ميكروبي ويروسي وخارجي مهيا مي سازند . در پاره اي موردها مرگ ومير شديد ماهيان در اثر انگها ديده گرديده مي باشد . 
برانش ماهيان هم يكي از اندامهاي فراوان حساس در بدن ماهي محسوب گرديده وهر جور تغييري كه در محيط آبي رنگ فضا ماهي چهره دهد بطور مستقيم ويا غير بي واسطه برانش ها را ذيل تاثير قرار مي دهند . اين نهاد بعنوان يك نهاد تغذيه كننده وتنفسي محسوب مي شود وبا اعتنا به آلرژي آن انگلهاي مختلفي آن را مسئله يورش قرار عر . 
مخير ( 1972 1973 1353 1359 1360 1368 ) اسلامي ومخير ( 1971 ) به ارزيابي شدت موارد انگلي در ماهيان كشور ايران پرداختند وتعداد قابل توجهي از آن ها را گزارش نمودند . 
اكثري از نماتودها پرياختگان وتك ياختگان انگلي آبهاي شيرين ايران بوسيله خورشيدي (1375) معصوميان ومولناز ( 1994 1996 ) معرفي شدند . 
ازآنجايي كه رويش ماهيان پرورشي مي بايست به صرفه باشد ماهيان پرورشي با تراكم اكثر از محفظه ارگانيك در استخرهاي پرورشي حفظ مي شوند همين موضوع سبب ساز مي شود كه عامل ها انگلي بتوانند سريعتر كار كرده وآسيب بيشتري وارد نمايند زيرا نيز اين‌كه ميزبانان بيشتري در دسترس دارند وهم اين‌كه انتقال بيماري يا دليل انگلي از يك ماهي به ماهي ديگر سريعتر انجام مي شود ودر نتيجه عوارضي نظير عقيمي- ساخت تخمهاي ناسالم - بيماريهاي پوستي-– جراحت برانش وخفگي و . . . از جمله عوارضي هستند كه اين دست اندركاران انگلي وارد مي نمايند . 
همينطور اين كارداران ممكن هست بوسيله آب يا انتقال ماهيان يا اين كه تخمهاي ناسالم از يك كارگاه به كارگاه ديگر انتقال يابند كه باعث شيوع وهمه گيري بيماريهاي در كارگاهها شوند . پس براي جلوگيري از اين صدمات جبران ناپذير مي بايست از طريق تست آب وماهيان از وجود يا عدم وجود اين عامل ها آگاهي يافت وبا آشنايي وبررسي اين عوامل وكشف چگونگي پيشگيري ودرمان آنها با آنها نبرد كرد . 
كليات 
1-دستگاه 
تنفسي ماهيان ( آبشش ها) دستگاه تنفسي در ماهيان مشتمل بر آبشش ها مي باشد كه به چهره چهار كاغذ با اندام آبششي در حفره هاي آبششي در طرفين سر قرار دارند وبه وسيله سرپوش آبششي پوشيده مي شود . 
يك 
برگه آبششي مشتمل بر سه قسمت است : 1-1-كمان 
آبششي قسمت پايه كمان آبششي يا قوس آبششي مي باشد كه غضروفي بوده ودر سطح فرنگي آن شعاعهاي آبششي ودر سطح داخلي آن خارهاي آبششي قراردارند ودر باطن آن رگهاي خوني وجود دارااست . 
1-2-رشته 
هاي آبششي فن هاي آبششي يا شعاعهاي برانشي دارنده ديواره نازك ومويرگهاي خوني مضاعف مي باشند . اين رشته ها در واقع مرحله تنفسي ماهيان را تشكيل مي دهند وعمل تبادل بين خون ومحيط دور و اطراف در اين محل انجام مي شود . جهت جريان خون در درون مويرگهاي شعاعها روي هر كمان به فيس دو رديفي قرار دارا‌هستند . 
آبشش هاي ماهيان استخواني در يك مدل هالوبرانش وهالوبرانش از دو شاخه جدا از هم كه دوانتهاي آن ها به هم متصل مي باشد تشكيل شده كه به هر كدام همي برانش گفته مي شود . هر همي برانش دارنده يك كمان برانشي مي‌باشد كه از آن تعداد زيادي فن هاي آبششي به رخ باريك وموازي خارج گرديده مي‌باشد كه اين حرفه ها لاملاهاي اول ناميده مي شوند . انشعابات ديگري بطور موازي زير تيتر لاملاهاي ثانويه خارج زده است كه تبادلات گازي تنفس در اين قسمتها انجام مي شوند . 
لاملاهاي ثانويه سالم صرفا از يك لايه سلول پوشيده گرديده اند . سلولهاي پيلار هم در ميان سلولهاي مويرگي لاملاهاي ثانوي قرار گرفته اند كه نقش دوچندان مهمي در حفاظت سلولها دارا هستند . اين سلولها در حفاظت سلولهاي مويرگي وجلوگيري از اتساع شديد نقش دارا هستند . 
1-3- 
خارهاي آبششي ضمائمي كه در قسمت داخلي كمان آبششي نام دارا هستند . كه نظير صافي كار مي نمايند وذرات معلق آب را دريافت كرده وبه سمت مري ماهي سوق دهي مي كنند . اندازه اين خارها در ماهيان پلانكتون خوار والا بوده وداراي رنگ سفيد هستندودر صيد به ماهي امداد مي نمايند . تعداد اين خارها براي شناسايي ماهيان مهم مي باشد وتعدادآنها را روي او‌لين كمان برانشي شمارش مي كنند . 
2-آبششها 
محيط قابل قبولي جهت انگلها مرحله خارجي حفره آبششي ماهي جذابيت متعددي براي انگلها نداشته البته مرحله داخلي آن محل مناسبي براي هجوم انگلها است . بخش اعظم انگلها صرفا آسيبهاي سطحي ساخت كرده البته سبب ساز بروز عفونتهاي ثانويه مي شوند . 
نوشته شده توسط علي پور | ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۴:۲۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |