فاكتورهاي اصلي آب در پرورش ماهي

فاكتورهاي 
اصلي آب در پرورش ماهي (دي اكسيد كربن محلول، PH، قليائيت، سختي ) 
موقعيت فيزيكي و شيميايي محيطي كه ماهي در آن زندگي مي كند تاثير بيشتر اي بر روي رويش و مقاومت آن همانند بقيه آبزيان در برابر بيماريهاي عفوني، يورش انگلها، سرعت و كيفيت رشد ماهي، بازدهي و سعي پرورش ماهي داراست . شناختن همگي كارداران محيطي و در دست گرفتن مقدار با صرفه اين فاكتورها به بدست آوردن ماهيان با پرورش و سالمي خوب ياري مي كند . در مقاله حاضر كارايي بر اين مي‌باشد تا شناخت هرچه بيشتري با مفاهيم اكثر فاكتورها و عوامل با اهميت آب كه در كميت و كيفيت رشد ماهي تاثير گذار هست مسئله مشاجره و آناليز قرار گيرد . 
دي 
اكسيد كربن و PH تمام آبهاي طبيعي دارنده پاره اي دي اكسيد كربن ميباشند . آب خالص به طور نا محسوس هادي جريان الكتريكي است . در بيشتر موارد آب به عنوان يك ادغام غير يونيزه (غير غابل تفكيك به يون هاي مثبت و منفي) شناخته گرديده مي باشد . PHآب خالص برابر با 7 يعني محيط خنثي مي‌باشد . PH آبهاي طبيعي كه در رشد ماهي استفاده مي شود به عارضه ها گوناگون ممكن ميباشد پاره اي اسيدي يا اين كه مقداري قليايي باشد . آبهاي نسبتاً قليايي بخش اعظم از آبهاي اسيدي براي رشد ماهي مطلوب مي باشد . آبي رنگ كه دامنه تغييرات PH آن از طلوع تا غروب آفتاب در ميان 5/6 تا 9 باشد منجر رشد با صرفه و پرسرعت ماهي مي شود . درصورتي كه چهCo2 زياد محلول در آب مي باشد ولي در اتمسفر قسمتي از كوچكي بحساب مي آيد . كمتر از 1% دي اكسيد كربن در آب به صورت اسيد كربنيك مي باشد و اين اجزاء به مشقت از نيز تفكيك مي شوند . 
H2o 
+ co2 = H2co3 H2co3 
= (H+) + (Co3 - -) در آب خالص در دماي 25 درجه سانتي گراد غلظت كل دي اكسيد كربن حدود mg/lit 48 مي باشد . در غلظتهاي بالاي co2، PH كاهش مي يابد . در غلظت دي اكسيد كربني معادل mg/lit 30، PHحدود 8/4 مي باشد . دي اكسيد كربن نبايد سبب كاهش PH به پايين 5/4 شود . 
PH استخرهاي پرورش ماهي بدليل فتوسنتز و تنفس در طي روز معمولا متغير مي‌باشد . از آنجا كه بعد از غروب خورشيد فتوسنتز متوقف مي شود و هم اينكه همگي گياهان و جانوران جانور در استخر پرورش ماهي مصرف كننده اكسيژن ميباشند لذا اندازه اكسيژن محلول در آب كاهش مي يابد . در استخرهايي كه تراكم ماهي دوچندان است ممكن ميباشد مقدارco2 حاصل از تنفس ارتقاء يابد . اين co2 با آب تركيب شده و اسيدكربنيك به‌وجود مي آيد و در سود PH كم مي شود . 
نقاط مرگ آور اسيد و باز (PH) براي ماهيان در حدود 4 و 11 مي باشد . هر چند، در‌صورتي‌كه آبها كمتر از 5/6 اسيدي شوند و يا اين كه قليايت آنان بيشتر از 5/9 - 9 شود و اين براي مدتهاي طولاني رخ گيرد ايجاد مثل و پرورش در ماهي متوقف خواهد شد(8) . 
مشكلات ناشي از PH در استخرهاي پرورشي ماهيان غيرمعمول نيستند . در نواحي كه معدن وجود داراست تراوشهاي ناشي از معدن كه اسيدي مي باشند سبب اسيدي شدن جويبارها و درياچه ها مي شود . اسيدي شدن طولاني بازه درياچه ها و جويبارها سبب ساز ايجاد بارانهاي اسيدي خواهد شد كه به نوبه خود اثرات خطرناكي روي جمعيت ماهيان در نواحي اروپا و امريكاي شمالي داشته است(7) . 
يكي از عوامل عمده و اساسي تغيير تحول PH در استخرها، وجود يا عدم وجود تركيبات كلسيم در آب آن ها مي باشد . كربنات كلسيم يك عدد از فراوانترين مواد معدني ارگانيك ميباشد كه بصورت نسبتاً خالص و يا اين كه بصورت ذراتي در سنگها و خاك وجود دارااست . اين ماده در آب خالص تقريبا غير محلول ميباشد و صرفا به اندازه 13 نصيب در ميليون در آب حل مي شود . آبي كه از كربنات كلسيم اشباع شده است داراي PH حدود 3/9 مي‌باشد . كربناتها و بي كربناتها مي توانند با اسيد ها و نيز بازها عكس العمل نشان داده و سبب به تغيير‌و تحول PHگردند . زي شناوران گياهي با ثبت PH در قليائيت 5/6 يا اين كه بخش اعظم بضاعت و توان ايجاد خويش را بدليل افزايش دسترسي به مواد معدني ( اندازه فسفات محلول ) بهبود مي دهند . قليائيت به مقدار ليتر / ميلي گرم 20 يا بخش اعظم co2 را به دام مي اندازد و به اين ترتيب مقاديرco2 موجود براي فتوسنتز را ارتقا مي دهد . 
جدول شماره 1 . تغيير‌و تحول در سيستم كربنات بر مبنا دما و PH و شوري 34 .325 % . 

درصد 
اجراء به چهره مولار 
آب 
شور 
Co3- 
Hco3 
H2 
co3 
Temp . 
PH 

2 .1 

94 .0 

3 .9 


7 .5 

6 .6 

92 .2 

1 .2 3 .2 

93 .9 

2 .9 

24 

7 .5 

8 .4 

90 .7 

0 .9 

24 
آب 
شيرين 
0 .0 

91 .2 

8 .8 


7 .5 

0 .3 

96 .7 

3 .0 0 .2 

92 .9 

6 .9 

24 

7 .5 

0 .4 

97 .3 

2 .3 

24 بدليل به كارگيري زي شناوران گياهي از Co2 در فتوسنتز، PH آب استخر ارتقا مي يابد . چون اسيد كربنيك از بين مي رود . همچنين، زي شناوران گياهي و ساير گياهان مي توانند جهت تشكيل Co2 براي فتوسنتز، بي كربناتها را جذب كنند كه در نتيجه كربناتها آزاد مي شود . آزاد سازي كربنات از بي كربناتها توسط اعمال حياتي گياهان مي توانند PH را شديداً ارتقا داده و هم از طريق شكوفائي زي شناوران در طول عصر فتوسنتز، موجب ارتقاء بارز PH مي گردد . اين ارتقا PH مي تواند در آبي‌رنگ با قليائيت كم( 20 تا 50 ليتر/ميلي گرم ) و يا قليائيت متوسط به بالا ( 75 تا200 ميلي / ليتر ) كه سختي آن از ليتر/ ميلي گرم 25 كمتر ميباشد روي دهد . 
دي اكسيد كربن به طور قابل ملاحظه اي، براي ماهيان سميتي ندارد . اكثر دسته ها در آبهاي با غلظت ليتر / ميلي گرم 60 از Co2 براي چند روز به بقا خويش ادامه مي دهند . هنگاميكه غلظت اكسيژن محلول پائين مي‌باشد درصد قابل قبولي از دي اكسيد كربن از جذب اكسيژن به وسيله ماهي خودداري مي نمايد . متاسفانه، غلظتهاي دي اكسيد كربن بطور نرمال به حد كافي بالاست و اين در حالي مي باشد كه اكسيژن محلول كم است(6) . هنگاميكه اكسيژن محلول پائين مي‌باشد فتوسنتز پر سرعت فيس نمي گيرد . بعلت ارتباط دي اكسيد كربن با فتوسنتز تنفس غلظت دي اكسيد كربن در طول شبكه هاي عمومي ارتقا و در طول روز كاهش مي يابد و معمولا غلظتهاي بالاي دي اكسيد كربن در استخرها آن گاه از مرگ فيتوپلانكتونها و آن گاه از كاهش و ضعف لايه بندي دما و در طول روزهاي ابري صورت مي دهد . 
سميت چند كثيف كننده عادي مثل آمونياك و سيانيد اثرات شديدي بر روي تغييرات PH مي گذارند . سميت PH نيز چنين بستگي به محتوي مواد معدني و ظرفيت باكتريايي آب دارااست . وجود فلزاتي مثل آهن مي تواند خطر كاهش PHرا بسيار نمايد بعلت اين كه نفوذ هيدرواكسيد فريك روي آبشش ها باعث چنين حالتي مي شود(6) . براي مثال، ماهياني كه 4/8 = PH را تحمل كردند در 5/6 = PH بدليل وجود آهن مساوي 09/0 گرم درليتر كليه مردند . 
آلومينيم در آبهاي اسيدي به آبشش ماهيان جراحت مي رساند و موكوس را پوشش مي دهد . 
اثرات PH در دامنه هاي متعدد آن و تاثير آن بر روي ماهيان در جدول تحت آورده گرديده است: جدول شماره 2 . اثرات PH در دامنه هاي مختلف بر روي ماهيان . 
نوشته شده توسط علي پور | ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۸:۱۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |