كاربرد انواع آهك در صنعت آبزي پروري و شيلات

به طور كلي مواد آهكي دربرگيرنده موادي هستند كه حاوي كلسيم بوده و يا اين كه كلسيم و منيزيم در آن ها با يك آنيون راديكال يار مي باشد ، بطوريكه اسيدتيه را خنثي مي كند . بطور معمول به عبارتي مواد آهكي كه در كشاورزي بكار مي رود در رويش ماهي هم كاربرد دارد . موادي چون سنگ آهك ، كلسيت ( Ca (OH )۲ و آهك زنده ( Cao ) نيز در اين ارتباط مسئله استعمال قرار مي گيرند . تأثير دو ماه اخير يكسان مي باشد و تقريباً به يك اندازه بكار برده مي شوند . آهك زنده به سرعت با Co۲ تركيب گشته و تبديل به كربنات مي شود و در بستر استخر ته نشين مي شود و پس از يكي دو ماه به صورت بي كربنات در مي آيد . آهك هيدارته كمتر از ۶۵ درصد Cao داراست ، در ضمن سنگ آهك كه يك عدد از سلامت تريم ، ارزانترين و مؤثر ترين ماده آهكي براي استخر مي‌باشد ، تقريباً نصف اثر آهك زنده و آهك هيدراته را داراي مي باشد و به اين ترتيب مصرف سنگ آهك دو برابر آهك زنده و آهك هيدراته مي باشد . 
به طور كلي مواد آهكي دربرگيرنده موادي مي باشند كه دربردارنده كلسيم بوده و يا كلسيم و منيزيم در آنها با يك آنيون راديكال همپا است ، بطوريكه اسيدتيه را خنثي مي نمايد . بطور معمول همان مواد آهكي كه در كشاورزي بكار مي رود در رويش ماهي هم كاربرد داراست . موادي چون سنگ آهك ، كلسيت ( Ca (OH )۲ و آهك زنده ( Cao ) هم در اين ارتباط مسئله استفاده قرار مي گيرند . تأثير دو ماه اخير يكسان ميباشد و تقريباً به يك اندازه بكار برده مي شوند . آهك زنده به سرعت با Co۲ ادغام گشته و تبديل به كربنات مي شود و در بستر استخر ته نشين مي شود و پس از يك عدد دو ماه به چهره بي كربنات در مي آيد . 
آهك هيدارته كمتر از ۶۵ درصد Cao دارد ، در ضمن سنگ آهك كه يكي از سالم تريم ، ارزانترين و مؤثر ترين ماده آهكي براي استخر هست ، تقريباً نصف اثر آهك زنده و آهك هيدراته را داراي مي باشد و به اين ترتيب مصرف سنگ آهك دو برابر آهك زنده و آهك هيدراته مي باشد ۱) 
آهك زنده آهك گرم ( اكسيداسيون كلسيم ) Cao ، اين بشكل بيشترين عكس العمل زايي و خطر را در هنگام به كار گيري دارد ، به شدت با آب برخورد داده و تبديل به هيدروكسيد كلسيم مي شود كه اين فرآيند با ايجاد گرماي مضاعف ياور است . به مقدار ۷۰۰ – ۵۰۰ كيلوگرم در هكتار براي لجن بسيار يا اين كه ۳۰۰ – ۲۰۰ كيلوگرم در هكتار براي لجن ناچيز ، آهك همينطور خصوصيت گندزدايي مضاعف دارااست ( به مقدار ۱۵۰۰ – ۱۰۰۰ كيلوگرم در هكتار ) . چون اهك نسبت به آب و رطوبت برخورد نشان مي دهد و خشك هست به آن آهك زنده مي گويند . 
۲) 
آهك ئيدراته ( آهك ابدار ) ( آهك مرده ) ( هيدروكسيد كلسيم ) [ Ca ( OH )۲ ] اين شكل به رخ كيسه هاي آهك ساختماني فروخته مي شود . كاملاً برخورد زا مي‌باشد و بنابراين در هنگام بازنويسي مي بايست اعتنا شود ، اما نسبت به آهك زنده ، بخش اعظم در درسترس قرار داراست ، آنرا به ميزان ۵/۱ برابر آهك زنده و براي به عبارتي كاربردها استعمال مي كنند . 
۳) 
سنگ آهك ( گچ ) ( كربنات كلسيم ) ( Ca Co۳ ) در صورتي‌كه انواع صخره هاي مناسب آن در محل يافت شوند اين شكل ارزان كلسيم ميباشد . اين آهك سنگ معدني هست ، به شكل كلوخ وجود دارد و بصو رت خرد گرديده فروخته مي شود . اين شكل آهك خصوصيت گندزدايي ندارد و نبايد آنرا در استخرهاي لجني استفاده كرد . اندازه استفاده آن ۱۰۰۰ – ۷۵۰ مي باشد . 
نوشته شده توسط علي پور | ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۰:۰۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |